Privacy Policy

Tandzorgpraktijk Odontes hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij
omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Tandzorgpraktijk Odontes houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval;

a. uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel
waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens
zijn beschreven in deze Privacy Policy;
b. verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens
welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
c. vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben
voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
d. passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen
zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
e. geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit
nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
f. op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens,
u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Tandzorgpraktijk Odontes zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin,
vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de
contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van Persoonsgegevens van Patiënten

Persoonsgegevens van patiënten worden door Tandzorgpraktijk Odontes verwerkt
ten behoeve van de volgende doelstellingen;
a. Administratie;
b. Verslaglegging tandheelkundige behandelingen;
c. Bijhouden tandheelkundig medisch dossier;
d. Indien noodzakelijk, voor doorverwijzing naar medisch specialisten of apotheek.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de inschrijving als tandheelkundig patiënt.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Tandzorgpraktijk de volgende
persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Geslacht
Adres
Burgerservicenummer
Gegevens zorgverzekering
Telefoonnummer
Emailadres
Faktuurnaam en -adres
Medische gegevens

Uw persoonsgegevens worden door Tandzorgpraktijk Odontes opgeslagen ten
behoeve van bovengenoemde vewerking voor de periode:

a. Gedurende de looptijd van de inschrijving en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal 7 jaar.
b. Gedurende de looptijd van de inschrijving als patiënt en daarna
het tandheelkundig (medisch) dossier gedurende 15 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken
indien die noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
a. doorverwijzing naar een medisch specialist, zoals een kaakchirurg of orthodontist
indien noodzakelijk en met uw toestemming

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te
waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)
gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te
verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij
persoonsgegevens delen met derden, indien u ons hier schriftelijk toestemming
voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen
jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder,
verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Tandzorgpraktijk Odontes bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk
voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking,
zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
a. Alle personen die namens Odontes van uw gegevens kennis kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
b. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze
systemen.
c. We pseudomnimiseen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens
als daar aanleiding toe is.
d. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen
herstellen bij fysieke of technische incidenten.
e. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
f. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de
bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens
welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één
van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens
door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan ee
andere partij. Wij kunnen vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen
geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven
toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens,
dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens,
dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft,
neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Tandzorgpraktijk Odontes B.V.
Claroenstekerpad 11
3766 BX SOEST
emailadres: tandzorg@odontes.nl

d

Per conubia nostra, per inceptos hime
Mauris in erat justom etone. Per conub
per inceptos hime naeos.

Where to find us

Social Share