Voorwaarden

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld, welke is vastgesteld door de zorgautoriteit.

Vragen over uw rekening

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

Betaalwijzen

De factuur krijgt u van de praktijk. Deze kunt u op de volgende wijze betalen:

  • Via eenmalige incasso
  • Via overschrijving
  • Betalingsvoorwaarden Medicas B.V.

Medicas B.V.
Postbus 6537
4802 HM Breda

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en behandelingsovereenkomsten verricht door ieder persoon -natuurlijk of rechtspersoon- die werkzaam is in de gezondheidszorg en die aangesloten is bij MediCas. Deze voorwaarden zijn voorafgaand aan de behandeling, levering en/of dienst aan de cliënt ter hand gesteld.
De kosten van behandeling van, levering en/of dienst aan minderjarigen, die niet het oordeel des onderscheids hebben, worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij minderjarigen, die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt, wordt geacht dit oordeel des onderscheids aanwezig te zijn en worden de kosten aan hen in rekening gebracht, tenzij de wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk bevestigen dat zij de kosten voldoen.
Bij behandelingen dienen afspraken – indien noodzakelijk – minimaal 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdige annulering, d.w.z. binnen 24 uur voor de afspraak, wordt het recht voorbehouden de voor de patiënt gereserveerde tijd bij de patiënt in rekening te brengen.
Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden genomen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de declaratie worden ingediend bij de medicus. Vragen en/of reclames ten aanzien van declaraties welke zijn ingediend na de eerder genoemde termijn van 15 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van de patiënt niet op.
Alle betalingen dienen door de patiënt te geschieden binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schulden.
Bij niet-betaling binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt, is de patiënt zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim. De door patiënt verschuldigde rente over de hoofdsom vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening bedraagt 1,5% per maand of een gedeelte daarvan.
Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt zijn ter verkrijging van de voldoening van de declaratie in dan wel buiten rechte komen voor rekening van cliënt. Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens de nieuwe Wet Incassokosten (excl. BTW):

Minimumtarief € 40,-
15% over eerste € 2.500,-
10% over volgende € 2.500,-
5% over volgende € 5.000,-
1% over de volgende € 190.000,-
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-
Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,-.

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/polisvergelijker

Betaling en pinnen

Het is nu ook mogelijk om de rekening van uw bezoek direct contant en per pin te betalen bij de balie.

U krijgt dan na betaling de nota mee ten behoeve van uw eigen administratie. Uw behandeling declareren wij zoveel mogelijk rechtstreeks bij Zorgverzekeraar. Zoals u misschien hebt gemerkt, hebben wij in 2020, in verband met de Coronacrisis, de tandheelkundige behandelingen zoveel mogelijk rechtstreeks bij uw Zorgverzekeraar gedeclareerd.

Gebleken is dat onze patiënten hier over het algemeen heel tevreden over zijn.

Daarom hebben wij besloten in het nieuwe jaar hiermee door te gaan. Echter, soms wordt er een deel door de zorgverzekeraar niet vergoed.

Het gaat dan vaak om een kleine bijdrage die u zelf moet betalen. Als dit bedrag vooraf bekend is, verzoeken wij u dit na afloop van uw behandeling  meteen af te rekenen.

Dit bespaart u en ons onnodige administratie. U kunt in de praktijk aan de balie pinnen.

Mocht u hierover vragen hebben , wilt u ons dit dan laten weten?

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

d

Per conubia nostra, per inceptos hime
Mauris in erat justom etone. Per conub
per inceptos hime naeos.

Where to find us

Social Share